Amdanom Ni


Ysgol wledig naturiol yw Ysgol Betws Gwerful Goch. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol.
Ein prif amcan yw gofalu fod y plant yn derbyn eu haddysg mewn awyrgylch gartrefol hapus lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod y plant yn cael y cyfle gorau bosib.

Ceisiwn ddod i adnabod pob plentyn yn drylwyr er mwyn rhoi iddo addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol fel y gall ddatblygu’n gymeriad llawn. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Petaech yn dewis anfon eich plentyn i Ysgol Betws rwyf yn gwbl hyderus y byddwch yn gwneud y penderfyniad cywir. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu a mi unrhyw bryd yn yr ysgol.

Croeso cynnes i’ch plentyn i’r ysgol. Gobeithio y caiff flas ar y gwaith a’r chwarae.


Buddug Ellis
Pennaeth

 


About Us


Ysgol Betws Gwerful Goch is a naturally rural school, with Welsh being its main language medium.

Our main aim at the school is to ensure that the pupils receive their education in a happy and welcoming atmosphere, at which they will enjoy their learning processes. The school is a close community and a close and enthusiastic relationship is maintained between the staff, parents and governors. This in turn ensures that the pupils are given the best opportunities available.

We endeavour to get to know the pupils well and therefore provide them with a complete education which will attend to their physical, emotional and mental requirements, and so develop a whole character. We value our pupils, and believe that  their period at the school is both valuable and enjoyable. If you should wish to send your child to Ysgol Betws Gwerful Goch, I am convinced that it will be the right decision. If you have any queries or worries, do not hesitate to contact me at the school at any time.

We extend a warm welcome to your child to the school. We hope that your child will enjoy their work and play.


Buddug Ellis
Headteacher